Olomouc – Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte v souvislosti s účastí na volnočasových aktivitách, pořádaných pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, jež jsou určeny jak pro děti (příměstské tábory), tak pro dospělé (soukromé lekce). Síť škol volnočasových aktivit HEPA® Outdoor Fitness funguje úspěšně již od roku 2007 na principu franchisingu prostřednictvím samostatných poboček, dnes celkem v šesti městech České republiky. Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace, které jsou psány pokud možno co nejsrozumitelněji, pečlivě přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi kteroukoliv pasáž vysvětlím.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je manažer pobočky HEPA® Outdoor Fitness v Olomouci: Mgr. Veronika Pavlíková IČO: 03977412 Místem podnikání: U Zahrad 531, 741 01, Nový Jičín telefon: +420 607 735 967 email: veronika@hepaoutfit.cz (dále též jako „Správce“)

2. Jakým způsobem a z jakého důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracovávání osobních údajů probíhá proto, aby bylo zajištěno plnění všech práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem, který mezi námi existuje a jehož předmětem je (i) účast Vašeho dítěte na příměstských táborech inline bruslení, freestyle bruslení a longboardingu nebo (ii) Vaše účast na soukromých lekcích inline bruslení, nordic walkingu a longboardingu, probíhajících pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, pořádaných Správcem (dále jen „Aktivity HEPA“). Zpracovávání Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů.
  • A) Smluvního vztahu, který mezi námi existuje, a to za účelem splnění povinností pro nás z něj vyplývajících. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, ke kterému není Váš souhlas potřeba.
  • B) Oprávněného zájmu Správce, a to za účelem zasílání marketingových sdělení a nabídek prostřednictvím kontaktních údajů získaných v rámci plnění tohoto smluvního vztahu (s možností další zasílání marketingových sdělení kdykoliv odmítnout). Jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas.
  • C) Platných právních předpisů (například v oblasti daňové, účetní a další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy. Jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému není Váš souhlas potřeba.
  • D) Výjimečně na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pro v souhlasu uvedené účely a osobní údaje.
Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení jsou uchovávány pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro ochranu právních nároků a plnění povinností Správce, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy či opodstatňuje právní zájem Správce. Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu jsou však zpracovávány nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky přímo Správcem, dále prostřednictvím jeho zaměstnanců, tj. instruktorů výuky a zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu: 1. údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy a na jejichž zpracování má tedy Správce oprávněný zájem: - jméno a příjmení účastníka nebo rodiče, popř. jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost k dítěti - adresa trvalého pobytu - kontaktní adresa (liší-li se od adresy trvalého pobytu) - lokalita cvičení HEPA® Outdoor Fitness, kam se přihlašujete nebo kam přihlašujete dítě - telefonní číslo - emailová adresa - jméno a příjmení dítěte - datum narození dítěte - velikost inline bruslí dítěte 2. další osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a to v rozsahu a za účelem v souhlasu uvedených. Výhradně na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu dochází u Správce ke zpracování fotografií, video a audiozáznamů, na kterých může figurovat Vaše dítě, pořízených v souvislosti s účastí na Aktivitách HEPA, a to za účelem marketingové propagace Aktivit HEPA a značky HEPA® Outdoor Fitness. V průběhu Aktivit HEPA dochází k pořizování fotografií, video a audiozáznamů a následnému umisťování na webovou stránku http://www.hepaoutfit.cz nebo na profily, vytvořené na sociálních sítích Instagram a Facebook k prezentaci HEPA® Outdoor Fitness volnočasových aktivit a na tištěných propagačních materiálech. Poskytnutím tohoto souhlasu rovněž souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje mohou být dále předány ke zpracování za totožným účelem managerovi pražských poboček HEPA® Outdoor Fitness http://www.hepaoutfit.cz/kontakt/, který pro Správce zajišťuje marketingovou podporu.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji, resp. osobními údaji Vašeho dítěte je nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou maximálně chráněny způsobem odpovídajícím technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů. Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí u Správce pro zpracování Vašich osobních údajů, platí i vůči dětem (tedy osob mladších 18 let) v nezměněném rozsahu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte jsou zpracovávány v souvislosti s jeho účastí na Aktivitách HEPA, na které je přihlášeno.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nejsou předávány mimo Správce s výjimkou případů, kdy: - k tomuto Správce získal Váš souhlas; - je předání osobních údajů uloženo právním předpisem anebo právní předpis k tomuto předání Správce opravňuje (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení); - provozní a související agendu pro Správce zajišťuje externí dodavatel. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo Českou republiku. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, ve které je zpracování osobních údajů upraveno tak, aby smlouva obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které jsou zpracovávány, máte následující práva, která vůči Správci můžete uplatnit:
  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
V případě, že některé z Vašich osobních údajů jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným Správci na kontaktní adresu: Stiborova 25, Olomouc 779 00 anebo na e-mail: (veronika@hepaoutfit.cz) Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se prosím obracejte na Správce prostřednictvím jeho výše uvedených kontaktních údajů. Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. Aktuální podobu informace naleznete na https://hepaoutfit.cz/ochrana-osobnich-udaju/olomouc/ V Olomouci dne 03. 2. 2022 Mgr. Veronika Pavlíková
Vector Smart Object hearth