Nový Jičín – Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DALŠÍ AKCE

pořádané pod značkou

HEPA OUTDOOR FITNESS

v Novém Jičíně

provozované paní Mgr. Vendulou Kristkovou, se sídlem Husova 1664/20, 741 01 Nový Jičín, IČO: 87914433 (dále jen „provozovatel“)

Co upravují tyto obchodní podmínky?

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky účasti na vybraných volnočasových aktivitách, pořádaných pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, jež jsou určeny primárně jak pro děti (příměstské tábory, campy), nicméně ve vybraných případech mohou být určeny i pro dospělé. Síť škol volnočasových aktivit HEPA® Outdoor Fitness funguje úspěšně již od roku 2007 na principu franchisingu prostřednictvím samostatných poboček, dnes celkem v šesti městech České republiky.

Najdete zde návod, jak se na tábory a další akce přihlásit, jak a kdy zaplatit cenu, co od Vás budeme pro účast potřebovat, za jakých podmínek lze účast na táboře zrušit a kdy a jak Vám vrátíme peníze.

Jak se na tábor přihlásit?

Zde popisujeme, jak spolu uzavřeme smlouvu, jejímž předmětem je účast Vás nebo Vašeho dítěte na příměstských táborech inline bruslení, freestyle bruslení a longboardingu, jízdy na kole, roller dance a dalších táborech a akcích, které nabízíme na našich stránkách www.hepaoutfit.cz probíhajících pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, pořádaných Provozovatelem (dále společně jen „tábory“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na dlouhodobé odpolední kroužky a jednorázové soukromé lekce, které také nabízíme.

Sebe nebo svoje dítě přihlásíte na tábor tak, že řádně vyplníte a před webové rozhraní odešlete přihlášku na stránkách www.hepaoutfit.cz. Odeslanou přihlášku považujeme za Vaši závaznou objednávku účasti na vybraném táboře a zároveň za návrh na uzavření smlouvy. Tábor si můžete objednat také zasláním emailu na adresu vendy@hepaoutfit.cz.

Dítě můžete přihlásit na tábor pouze v případě, že jste jeho zákonným zástupcem. Pro účely těchto obchodních podmínek Vás považujeme vždy za zákonného zástupce přihlášeného dítěte.

Při podávání přihlášky Vás vyzveme k vyjádření Vašeho souhlasu s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů, na kterých figurujete Vy nebo Vaše dítě, a s jejich následným zpracováním za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů na našich stránkách www.hepaoutfit.cz, a to pro účely dokumentační nebo marketingové.

Objednávku Vám obvykle potvrdíme bez zbytečného odkladu, a to zasláním potvrzujícího emailu na Vaši adresu uvedenou v přihlášce. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena a my počítáme s účasti Vás nebo Vašeho dítěte na táboře.

Jak a kdy za tábor zaplatit?

Email, v kterém Vám potvrdíme Vaši přihlášku na tábor, bude obsahovat výzvu k zaplacení zálohy za tábor, s uvedením konkrétních platebních údajů a termínu, dokdy máte zálohu zaplatit.

Nebude-li záloha zaplacena řádně a včas (tj. na účet a v termínu dle potvrzovacího emailu), vyzveme Vás k zaplacení zálohy v dodatečné lhůtě (lze-li tuto vzhledem k termínu konání tábora poskytnout). Nezaplatíte-li zálohu ani poté (v každém případě však nejpozději do prvního dne konání tábora), máme právo smlouvu jednostranně zrušit s okamžitou účinností, tj. zrušit účast Vás nebo Vašeho dítěte na táboře. O tom Vás vyrozumíme emailem.

Uzavření smlouvy a řádná úhrada zálohy, resp. ceny za příslušný tábor jsou podmínkou pro umožnění účasti na táboře. Záloha bude v plné výši započtena na cenu tábora, a to k prvnímu dni konání tábora.

A co zdraví?

Účast na táborem umožňujeme pouze účastníkům, jejichž zdraví to dovoluje, tzn. kteří jsou k tomu zdravotně způsobilí a v době konání tábora netrpí infekčním onemocněním.

Jako dospělý účastník zodpovídáte za svůj zdravotní stav a máte povinnost nás včas informovat o případných obtížích, které bychom měli vzít v úvahu.

Jako zákonní zástupci máte plnou zodpovědnost za zdravotní stav Vašich dětí. Je Vaší povinností zajistit, aby se Vaše dítě účastnilo pouze těch táborů, k nimž je zdravotně způsobilé, a aby v době tábora netrpělo infekčním onemocněním.

Máme právo od Vás požadovat, abyste nám před konáním tábora předali lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účastni na táboře, případně podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu a/nebo bezinfekčnosti dítěte. Nepředložíte-li toto potvrzení na naši výzvu, máme právo jednostranně zrušit smlouvu o účasti dítěte na táboře.

Jaké jsou podmínky zrušení tábora a vrácení peněz?

Může se stát, že tábor budete muset zrušit a Vaše dítě odhlásit. Jedná se vlastně o jednostranné ukončení uzavřené smlouvy z Vaší strany, které Vám umožňujeme za podmínek uvedených níže.

Účast na táboře můžete zrušit písemně (doporučeným dopisem), nebo emailem z adresy, kterou jste zadali v přihlášce, na naši adresu vendy@hepaoutfit.cz. V případě, že je zrušení zasíláno emailem, vyčkejte prosím na potvrzovací mail od Vás, kterým Vám dáme vědět, že jsme požadavek na zrušení obdrželi (tímto okamžikem je Vaše účast zrušena). V případě zaslání dopisem máme za to, že jste tábor zrušili v den, kdy si převezmeme dopis od Vás.

Zrušíte-li tábor dříve než 7 dní před dnem jeho začátku, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora a zaplacená záloha Vám bude vrácena v plné výši. Pokud je v jiných termínech pro stejný tábor ke dni zrušení volné místo, můžete bezplatně změnit termín tábora (v tom případě si zaplacenou zálohu ponecháme na úhradu Vámi vybraného náhradního tábora).

Zrušíte-li tábor mezi 6. a 1. dnem před dnem jeho začátku (tj. nejpozději 24 hodin před začátkem tábora), činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora. Poměrnou část zaplacené zálohy Vám vrátíme, zbytek zálohy bude započten na stornovací poplatek. Pokud je v jiných termínech pro stejný tábor ke dni zrušení volné místo, můžete bezplatně změnit termín tábora (v tom případě si zaplacenou zálohu ponecháme na úhradu Vámi vybraného náhradního tábora).

Zrušíte-li tábor až v den začátku tábora nebo Vaše dítě nenastoupí na tábor bez předchozího zrušení, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora a celá zaplacená záloha bude započtena na tento stornovací poplatek.

Zrušíte-li tábor z důvodu nemoci, kterou nám doložíte lékařským potvrzením nejpozději v den začátku tábora, storno poplatky Vám nebudou účtovány a vrátíme Vám celou zaplacenou zálohu. Pokud je v jiných termínech pro stejný tábor ke dni zrušení volné místo, můžete bezplatně změnit termín tábora (v tom případě si zaplacenou zálohu ponecháme na úhradu Vámi vybraného náhradního tábora).

Storno poplatky Vám nebudeme účtovat ani v případě, že zrušíte přihlášku na tábor nikoliv z důvodu nemoci, ale naleznete či doporučíte náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu daného tábora.

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti Vás nebo Vašeho dítěte na táboře bez zavinění na naší straně, nám nevzniká povinnost vrátit Vám zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění nebo úrazu během účasti na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení tábora, Vám vrátíme poměrnou část zaplacené ceny.

V případě, že ve výjimečných případech budeme nuceni zrušit tábor my (např. z důvodu špatného počasí nebo podstatnější absence lektorů), Vám nejdřív nabídneme náhradní termín tábora. Pokud o účast v náhradním termínu nebudete mít zájem, zaplacenou zálohu Vám vrátíme.

Budou-li splněny podmínky pro vrácení zaplacené zálohy za tábor (nebo její poměrné části), vrátíme Vám ji převodem na účet, z něhož jste částku zaplatili, a to do 14ti dnů ode dne zrušení tábora (tj. ode dne doručení písemného zrušení tábora nebo potvrzení zrušení tábora z naší strany v případě emailu).

Co všechno si vzít na tábor? 

Každý účastník mladší 18 let má povinnost mít na všech táborech helmu a chrániče kolen, loktů a zápěstí. U každého účastníka staršího 18 let jsou helma a chrániče doporučené.

Dále je nutné sportovní vybavení dle typu aktivity (např. brusle v případě in-line táborů, kolo v případě táborů jízdy na kole atd.).

V případě, že nemáte  vlastní sportovní vybavení či některou ochrannou pomůcku, můžeme Vám ho po předchozí dohodě pronajmout na dobu tábora, za částku uvedenou na našich internetových stránkách nebo dohodnutou individuálně.

Jsme pojištěni?

Ano, samozřejmě. Máme sjednáno úrazové pojištění pro všechny účastníky námi pořádaných akcí. Máme také související pojištění odpovědnosti, a to v souvislosti s případnou újmou způsobenou našimi lidmi. Pro Vaši účast nebo účast Vašeho dítěte na aktivitě tedy nemusíte sjednávat žádné další pojištění.

Neváhejte nám zavolat s vaším dotazem nebo přáním, budeme vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte v souvislosti s účastí na volnočasových aktivitách, pořádaných pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, jež jsou určeny jak pro děti (příměstské tábory), tak pro dospělé (soukromé lekce). Síť škol volnočasových aktivit HEPA® Outdoor Fitness funguje úspěšně již od roku 2007 na principu franchisingu prostřednictvím samostatných poboček, dnes celkem v šesti městech České republiky. Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace, které jsou psány, pokud možno co nejsrozumitelněji, pečlivě přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi kteroukoliv pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je manažer pobočky HEPA® Outdoor Fitness v Novém Jičíně: Mgr. Vendula Kristková IČO: 87914433 Místem podnikání: Nový Jičín – Husova 1664/20, PSČ 741 01 telefon: 721 301 201 email: vendy@hepaoutfit.cz (dále též jako „Správce“)

2. Jakým způsobem a z jakého důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracovávání osobních údajů probíhá proto, aby bylo zajištěno plnění všech práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem, který mezi námi existuje a jehož předmětem je (i) účast Vašeho dítěte na příměstských táborech inline bruslení, freestyle bruslení a longboardingu nebo (ii) Vaše účast na soukromých lekcích inline bruslení, nordic walkingu a longboardingu, probíhajících pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, pořádaných Správcem (dále jen „Aktivity HEPA“). Zpracovávání Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů.
  • A) Smluvního vztahu, který mezi námi existuje, a to za účelem splnění povinností pro nás z něj vyplývajících. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, ke kterému není Váš souhlas potřeba.
  • B) Oprávněného zájmu Správce, a to za účelem zasílání marketingových sdělení a nabídek prostřednictvím kontaktních údajů získaných v rámci plnění tohoto smluvního vztahu (s možností další zasílání marketingových sdělení kdykoliv odmítnout). Jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas.
  • C) Platných právních předpisů (například v oblasti daňové, účetní a další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy. Jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému není Váš souhlas potřeba.
  • D) Výjimečně na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pro v souhlasu uvedené účely a osobní údaje.
Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení jsou uchovávány pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro ochranu právních nároků a plnění povinností Správce, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy či opodstatňuje právní zájem Správce. Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu jsou však zpracovávány nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky přímo Správcem, dále prostřednictvím jeho zaměstnanců, tj. instruktorů výuky a zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu: 1. údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy a na jejichž zpracování má tedy Správce oprávněný zájem: - jméno a příjmení účastníka nebo rodiče, popř. jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost k dítěti - adresa trvalého pobytu - kontaktní adresa (liší-li se od adresy trvalého pobytu) - lokalita cvičení HEPA® Outdoor Fitness, kam se přihlašujete nebo kam přihlašujete dítě - telefonní číslo - emailová adresa - jméno a příjmení dítěte - datum narození dítěte - velikost inline bruslí dítěte 2. další osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a to v rozsahu a za účelem v souhlasu uvedených. Výhradně na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu dochází u Správce ke zpracování fotografií, video a audiozáznamů, na kterých může figurovat Vaše dítě, pořízených v souvislosti s účastí na Aktivitách HEPA, a to za účelem marketingové propagace Aktivit HEPA a značky HEPA® Outdoor Fitness. V průběhu Aktivit HEPA dochází k pořizování fotografií, video a audiozáznamů a následnému umisťování na webovou stránku http://www.hepaoutfit.cz nebo na profily, vytvořené na sociálních sítích Instagram a Facebook k prezentaci HEPA® Outdoor Fitness volnočasových aktivit a na tištěných propagačních materiálech. Poskytnutím tohoto souhlasu rovněž souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje mohou být dále předány ke zpracování za totožným účelem managerovi pražských poboček HEPA® Outdoor Fitness http://www.hepaoutfit.cz/kontakt/, který pro Správce zajišťuje marketingovou podporu.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji, resp. osobními údaji Vašeho dítěte je nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou maximálně chráněny způsobem odpovídajícím technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů. Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí u Správce pro zpracování Vašich osobních údajů, platí i vůči dětem (tedy osob mladších 18 let) v nezměněném rozsahu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte jsou zpracovávány v souvislosti s jeho účastí na Aktivitách HEPA, na které je přihlášeno.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nejsou předávány mimo Správce s výjimkou případů, kdy: - k tomuto Správce získal Váš souhlas; - je předání osobních údajů uloženo právním předpisem anebo právní předpis k tomuto předání Správce opravňuje (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení); - provozní a související agendu pro Správce zajišťuje externí dodavatel. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo Českou republiku. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, ve které je zpracování osobních údajů upraveno tak, aby smlouva obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které jsou zpracovávány, máte následující práva, která vůči Správci můžete uplatnit:
  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. V případě, že některé z Vašich osobních údajů jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným Správci na kontaktní adresu: Mgr. Vendula Kristková, Nový Jičín - Husova 1664/20, PSČ 74101 anebo na e-mail: (vendy@hepaoutfit.cz) Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se prosím obracejte na Správce prostřednictvím jeho výše uvedených kontaktních údajů. Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. Aktuální podobu informace naleznete na www. __________ Ve Starém Jičíně dne 20. 5. 2018 Vendula Kristková (Žlebková)
Vector Smart Object hearth