Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte v souvislosti s  účastí na volnočasových aktivitách, pořádaných pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, jež jsou určeny jak pro děti (příměstské tábory), tak pro dospělé (soukromé lekce).

Síť škol volnočasových aktivit HEPA® Outdoor Fitness funguje úspěšně již od roku 2007 na principu franchisingu prostřednictvím samostatných poboček, dnes celkem v šesti městech České republiky.

Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace, které jsou psány pokud možno co nejsrozumitelněji, pečlivě přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi kteroukoliv pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je manager pražských poboček HEPA® Outdoor Fitness:

Mgr. Tomáš Urbánek
IČO: 88045587
Místem podnikání: 76314 Zlín - Štípa, Dolečky I 556
telefon: 721 086 655
email: tomas@hepaoutfit.cz

(dále též jako „Správce“)

2. Jakým způsobem a z jakého důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů probíhá proto, aby bylo zajištěno plnění všech práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem, který mezi námi existuje a jehož předmětem je (i) účast Vašeho dítěte na příměstských táborech inline bruslení, freestyle bruslení a longboardingu nebo (ii) Vaše účast na soukromých lekcích inline bruslení, nordic walkingu a longboardingu, probíhajících pod značkou HEPA® Outdoor Fitness, pořádaných Správcem (dále jen „Aktivity HEPA“).

Zpracovávání Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů.

Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení jsou uchovávány pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro ochranu právních nároků a plnění povinností Správce, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy či opodstatňuje právní zájem Správce. Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu jsou však zpracovávány nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky přímo Správcem, dále prostřednictvím jeho zaměstnanců, tj. instruktorů výuky a zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

1. údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy a na jejichž zpracování má tedy Správce oprávněný zájem:

2. další osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a to v rozsahu a za účelem v souhlasu uvedených.

Výhradně na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu dochází u Správce ke zpracování fotografií, video a audiozáznamů, na kterých může figurovat Vaše dítě, pořízených v souvislosti s jeho účastí na Aktivitách HEPA (dále též „fotky a videa“), a to pro:

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji je nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou maximálně chráněny způsobem odpovídajícím technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí u Správce pro zpracování Vašich osobních údajů, platí i vůči dětem (tedy osob mladších 18 let) v nezměněném rozsahu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte jsou zpracovávány v souvislosti s jeho účastí na Aktivitách HEPA, na které je přihlášeno.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nejsou předávány mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo Českou republiku.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, ve které je zpracování osobních údajů upraveno tak, aby smlouva obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které jsou zpracovávány, máte následující práva, která vůči Správci můžete uplatnit:

V případě, že některé z Vašich osobních údajů jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným Správci na kontaktní adresu: (Mgr. Tomáš Urbánek, Dolečky I 556, 763 14 Zlín-Štípa) anebo na e-mail: tomas@hepaoutfit.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se prosím obracejte na Správce prostřednictvím jeho výše uvedených kontaktních údajů, případně na jeho zástupce, Ing. Gabrielu Janečkovou, prostřednictvím e-mailu:  gabca@hepaoutfit.cz nebo tel. 774 189 037.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. Aktuální podobu informace naleznete na http://hepaoutfit.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/praha-8

V Praze dne 20. 5. 2018

Mgr. Tomáš Urbánek, manager pražských poboček HEPA® Outdoor Fitness